Menu
Your Cart

Prelucrare date personale


Notă de informare


Subscrisa societate comercială COMMIXT COSTICA SRL, persoană juridică română cu sediul social în localitatea Oradea, str. Ştefan Cel Mare, nr. 128, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/2086/1991, CUI RO 67639, e-mail: com.mixt@yahoo.com, reprezentată legal prin IOSUB CONSTANTIN, în calitate de administrator, având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precizăm următoarele:


1.Subscrisa în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează, prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal.


2.Datele cu caracter personal pe care subscrisa în calitate de operator le prelucrează sunt: nume, prenume, domiciliu, seria şi numărul cărţii de identitate, instituţia care a eliberat cartea de identitate, data eliberării, CNP, cont bancar, cetățenie, telefon personal, telefon de serviciu, adresa de e-mail personal, adresa de e-mail de serviciu, funcția deținută în cadrul operatorului, date referitoare la studii, pregătirea profesională și recomandări, date referitoare la starea de sănătate a angajaților raportat la prevederile legale în materie de SSM, PSI şi AIISU și legislația muncii, date cuprinse în cazierul fiscal, date cuprinse în cazierul judiciar, date cu privire la salarizare și contractul de muncă, date cu privire la starea civilă regăsite în certificatul de căsătorie, sentința/decizia de desfacere a căsătoriei, date cuprinse în certificatul de deces, date cuprinse în certificatul de naștere al copiilor angajaților, semnătura.


3.Subscrisa în calitate de operator de date personale, prelucrează datele cu caracter personal mai sus menționate în următoarele scopuri:îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului izvorâte din raporturile de muncă (inclusiv în ceea ce priveste ITM, CAS, ANAF, unități bancare și de asigurare, medicina muncii ), în cadrul procedurilor de control efectuate de către instituți ale statului, îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului izvorâte din orice alt raport contractual încheiat cu angajatul, apărarea drepturilor operatorului în cadrul procedurilor judiciare și extrajudiciare, în vederea negocierii și/sau încheierii de colaborări și/sau contracte cu terțe părți, în vederea derulării activitățiilor comerciale/contractuale/de colaborare a operatorului, gestionarea relațiilor cu partenerii comerciali, comunicarea comercială cu clienții/furnizorii/ colaboratorii prin orice mijloc de comunicare, comunicarea cu organismele /autoritățile/ instituțiile publice sau de interes public în conformitate cu prevederile legale, activități de audit și control/supraveghere, prelucrarea datelor obținute prin intermediul sistemelor de supraveghere video (imaginea și alte informații ce permit identificarea) instalate la sediul și punctele de lucru ale operatorului conform dispozițiilor legale în materie, localizare prin GPS; pentru plata drepturilor salariale.


4.Durata pentru care operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, coincide cu durata executării contractelor încheiate între părți.


5.Potrivit Regulamentului nr. 679/2016 persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate, stocate, prelucrate şi transmise au următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la aceste date, dreptul de interventie asupra acestora, dreptul la rectificarea acestora, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul de a se adresa la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată cu privire la prelucrarea acestor date, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a primi o informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de operator, dreptul de retragere a consimțământului privitor la prelucrare datelor cu caracter personal.


6. Operatorul va păstra datele cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale. Datele cu caracter personal obţinute prin mijloacele de supraveghere video vor fi păstrate pe o durată de 30 de zile. Statele de plată se vor păstra pe o durată de 50 de ani, contractele individuale de muncă se vor păstra pe o durată de 75 de ani. Contractele de prestări servicii, contractele cu furnizorii, şi facturile se vor păstra pe o durată de 10 ani. În măsura în care eventualele modificări legislative vor prevedea alte termene de păstrare, subscrisa se va conforma.


7. Operatorul se obligă să respecte confidențialitatea datelor și să asigure intern un proces de păstrare a confidențialității pentru toate persoanele care intră în contact cu aceste informații, si să încheie cu terţele părţi care au acces la aceste informaţii un acord cu privire la utilizarea şi procesarea datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.


SC COMMIXT COSTICA SRL


Prin administrator IOSUB CONSTANTIN